A központilag elrendelt tűzgyújtási tilalomról itt érdeklődhet.

Szerecseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (III.25.) sz.
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Szerecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

2. § A rendelet területi hatálya Szerecseny község közigazgatási területére terjed ki.

3. § A rendelet személyi hatálya a Szerecseny község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában

  1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, különösen a fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, avar, lehullott falomb, szár, levél és egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék),
  2. Települési hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § 43. pontjában meghatározott hulladék,
  3. Vegyes hulladék: a Ht. 2. § 47. pontjában meghatározott hulladék,
  4. Veszélyes hulladék: a Ht. 2. § 48. pontjában meghatározott hulladék,
  5. hasznosítás: a Ht. 2. § 20. pontjában foglalt hasznosítási módok,
  6. közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely belterületből, külterületből és zártkertből áll,
  7. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

5. § A keletkezett kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

II. A nyílttéri égetés szabályai

6. § (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése vasárnap és munkaszüneti napok kivételével engedélyezett. Hétköznapokon 08:00 és 18:00 óra között, szombati napokon 08:00 és 14:00 óra között.

(2) Tilos erdőben vagy erdő telekhatárától 100 m-es távolságon belül kerti hulladékot égetni, vagy tüzet gyújtani kivéve az erre a célra rendszeresített tűzgyújtó helyeken.

(3) Nyílttéren tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával lehet.

(4) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben foglalt időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(5) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen a szükséges mértékben szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(8) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

7. § Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

III. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

8. § (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság mértékét a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet tartalmazza.

IV. Záró rendelkezések

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2015. március 25-én kihirdetésre került!